Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazarlar için Rehber/Guide for Authors

Yazarlar, gönderilen her yayım için, kör hakem değerlendirmesi ve yayın süreçlerinde gecikmeleri önlemek için bu talimatları dikkatli bir şekilde takip etmelidir.

 1. Makale Kabulu/Submission of Manuscripts

Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. Yazarların makale üzerinde yazım denetimi ve dilbilgisi denetimi yapmaları/yaptırmaları önerilir. Makalesin dili İngilizce olanlar için; ana dili İngilizce olmayan yazarların, makalelerini göndermeden önce dikkatlice yazım hatalarını kontrol ettirmeleri tavsiye edilmektedir.

Gönderimden sonra makaleler dergi gönderim formatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğünde bazı düzeltmeler veya eksik bilgilerin eklenmesi, yazarlardan yeniden talep edilebilir. Gönderiler bölümünden Başvuru Kontrol listesine ulaşabilirsiniz.

Başvurular aşağıdaki bölümlerden oluşmakta ve online sistem üzerinden yapılmalıdır. Online olarak gönderilmeyen bildiriler ve görsel materyaller değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazıların Hazırlanması / Preparation of Manuscripts

Yazıda kapak mektubu, başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler, ana metin, referanslar, tablolar, şekiller, görsel materyallerin başlıkları ve teşekkür (varsa), etik kurul onayı (gerekirse) yer almalıdır. Aşağıdaki belgeler çevrimiçi başvuru sistemine ayrıca yüklenmelidir:

 1. Kapak Mektubu / Cover Letter
 2. Başlık Sayfası / Title Page
 3. Özet ve Anahtar Kelimeler / Abstract & Keywords
 4. Ana Metin / Main Text
 5. Referanslar / References
 6. Tablolar (varsa - ayrı olarak yükleyin) / Tables (if any - upload separately)
 7. Şekiller (varsa - ayrı olarak yükleyin / Figures (if any - upload separately)
 8. Etik Kurul Onayı (gerekirse) / Ethics Committee Approval (if necessary)

1.Kapak Mektubu / Cover Letter

Ön yazı, yazının tüm yazarlar tarafından yazılmış ve onaylanmış olduğunu, orijinal ve yayımlanmamış bir çalışma sunduğunu, başka bir dergiye gönderilmediğini veya incelemede olmadığını belirtmelidir.

Kapak mektubu, tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içermelidir. Kapak mektubunun taranması kabul edilebilir. Kapak mektubuna … adresinden erişilebilmektedir

2. Başlık Sayfası / Title Page

Başlık sayfası kısa ve bilgilendirici bir başlık içermelidir; tüm yazarların isimleri, bağlantıları (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ve e-posta adresleri ve ilgili yazarın kimlikleri burada yer almalıdır. Başlık sayfası linkine … adresinden erişilebilmektedir

3.Özet ve Anahtar Kelimeler / Abstract & Keywords

Özet ve anahtar sözcükler tek bir Word belgesine yüklenmelidir. Özet ve anahtar kelimelerin formatına … adresinden erişilebilmektedir

3.1. Öz/ Abstract

Hem İngilizce hem de Türkçe özetin bir arada verilmesi gerekmektedir. Maksimum 250-350 kelimelik kısa ve bilgilendirici bir özet, makalenin amacını, yöntemlerini ve önemli bulgularını özetlemelidir. Özet referans verilmemelidir. 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1 aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.

3.2. Anahtar kelimeler/ Keywords

Anahtar kelimeler her iki dilde de belirtilmelidir. Makale, alfabetik sıraya göre sıralanması ve virgülle ayrılması gereken en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Okuyucuların aramasını kolaylaştırmak için anahtar kelimeler dikkatlice seçilmelidir. 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1 aralıklı olacak şekilde yazılmalıdır.

4.Ana Metin / Main Text

Ana metin en fazla 7000 kelime uzunluğunda olmalıdır (özet, anahtar kelimeler, dipnotlar ve referanslar dahil).

Ana metin “A4” tek sütun formatında, 12 punto Times New Roman (özet, anahtar kelime, abstract, keywords ve dipnotlarda 10 punto) yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralıklı (özet, anahtar kelime, abstract, keywords ve dipnotlarda 1 satır aralıklı), paragraftan sonra 8nk- önce 0 nk paragraf aralıklı, paragraf girintisi olmadan “WORD” dosyası olarak teslim edilmelidir.  “Word” dosyasında sayfa tasarımı kenar boşlukları sağdan, soldan, önden ve arkadan 2,5cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanmalıdır.

Tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır.

Yazılara sayfa numarası verilmez

Makale içinde yazarın kimliğini gösterebilecek her türlü bilgi kaldırılmalıdır. Çift kör değerlendirme sürecinde anonimliği korumak amacıyla metin içi referansları "(Yazar (lar), yayın yılı:sayfa numarası)" olarak ve son metin referansı "Yazar (lar) olarak kullanın (yıl yayın)" olarak hazırlanmalıdır.

Sayfa formatı için lütfen tıklayınız. (örnek makale)

5.Referanslar / References

Referansların stili ve noktalama işaretleri APA referans stiline uygun olmalıdır.

Metin içinde referanslar parantez içinde yazarın soyadını, yayın yılını ve sayfa numarası belirtmelidir Örn:

Tek yazarlı: (Yılmaz, 2020:21),

2 yazarlı: (Yılmaz ve Kaya, 2020:21),

3 yazarlı: (Yılmaz ve ark, 2020:21),

Üç satırdan az doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise satırın sağından solundan ikişer santimetre içinde, blok halinde, tek satır aralığıyla tırnaksız verilmelidir.

Kaynaklar, yazarların adlarına göre alfabetik sırayla ve her yazar için kronolojik sırayla listelenmelidir.

APA stilinin büyük ve küçük harf kurallarına ve noktalama türlerine dikkatlice uyulmalıdır.

APA referans stiliyle ilgili daha fazla ayrıntı http://www.apastyle.org/ adresinden görülebilir.

Aşağıda bazı referans alıntı örnekleri verilmiştir:

Kitap:

Yılmaz, T. (2000). “Toplumsal Gelişim”. Ankara: İmge Kitabevi.

Çok Yazarlı Kitap

Yılmaz, T. Kaya, A., Avcı, M., (2000). “Verilerin Programlanması”. Türkiye: Aras Yayınevi

Çeviri Kitap

Yılmaz, T. (2000).”Mimarlık”.  (çev. A., Kaya). Gazi Üniversitesi Yayınları. Ankara

Bir Kurumun Yazarı ve Yayımcısı Olduğu Kitap

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004)”. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Bir Editör (veya editörler) Tarafından Hazırlanmış Kitap

Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). “Yaşam Boyu Öğrenme”. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Bilimsel Dergi Makalesi

Yılmaz, T. (2000). “Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı”, Gazi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 1382-1385.

Yazarı Belli Olmayan Makale

Anonim. (2005). “Temel Tasarım İlkeleri”, Mimarlık ve Bilim,12 (123), 11-24.

Yayımlanmış Tez

Kaya, F. (2010). “Mimarlıkta Kuram ve Felsefe”, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yayımlanmamış Tez

Kaya, F. (2010). “Mimarlıkta Kuram ve Felsefe”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Söyleşi / Röportaj / Doğrudan İletişim

Aydın, A. (2005, 19 Şubat). “Mimaride Renk Söyleşi”. Konya Mimarlar Odası, Konya.

Ansiklopedi veya Sözlük

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK

Editörler Tarafından Yayına Hazırlanmış Bir Kitapta Makale ya da Bölüm

Aşkın, T. (1994). “Toplu Konutta Kullanıcı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi”. R. Bahri ve Ş. Çınar (Editörler). MVS. İkinci Baskı. Ankara. ZV Yayıncılık, s. 11-32.

Sempozyum Bildiri Metinleri

 • Bildiri/Yayımlanmış

Serin, A. (1996). “Mekanın Akustik Performans Kriterleri”, A. Serim (Ed.). Mimarlık ve Akustik Sempozyumu(s. 24-51), Adana.

 • Yayımlanmamış

Serin, A. (Mayıs 1996). “Mekanın Akustik Performans Kriterleri”, A. Serim (Ed.). Mimarlık ve Akustik Sempozyumu(s. 24-51), Adana.

İnternet Kaynağı

 • Yazarı Belli Olan Makale

WEB 1: Yılmaz, T. (Mayıs, 2000). “Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı”. Erişim adresi: http://asdasj.com/cgi/reprint/9/. Erişim Tarihi: 20.11.19.

 • Yazarı Belli Olmayan

WEB 1: “Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı”. (Mayıs, 2000).  Erişim adresi: http://asdasj.com/cgi/reprint/9/. Erişim Tarihi: 20.11.19.

6.Tablolar / Tables

Tablolar makalenin içerisindeki yerinin haricinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve jpeg formatında ayrı ayrı yüklenmelidir.

Gerekirse, açıklayıcı dipnotlar kısa olmalı, tablonun altına yerleştirilmelidir. Örnek “Tablo” tam metin sayfa formatı içerisinde gösterilmiştir.

7.Şekiller / Figures

Şekiller makalenin içerisindeki yerinin haricinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve jpeg formatında ayrı ayrı yüklenmelidir.

Şekiller minimum 300 dpi çözünürlükte RGB renkte sağlanmalıdır.

Şekiller, baskıda nasıl görünmeleri gerektiğine göre uygun şekilde boyutlandırılmalı ve kırpılmalıdır.

Harita ve grafikler şekil olarak isimlendirilmeli ve numaralandırılmalıdır.

Örnek “Şekil” tam metin sayfa formatı içerisinde gösterilmiştir.

Not: Kapak Mektubu / Cover Letter ve Başlık Sayfası / Title Page hariç hiçbir yerde yazar(lar)ın adları veya yazar(lar)ı tanımlayacak herhangi bir bilginin geçmemesi gerekmektedir.